गुणवत्ता नियंत्रण

नमुन्यांची चाचणी अहवाल

ऑब्जेक्ट 15

चाचणी साचा > QC अहवाल तयार करा > अहवालासह नमुने पाठवा.

उत्पादनाचे नांव FEMT उत्पादन P/N P8836A01 साहित्य Frianyl A63 V2
  रेखाचित्र आकार:   पोकळी क्रमांक चाचणी तपशील भेटू?
(सं.) रेखाचित्र वर मंद   1 2 3 4 5 6 7 8 (mea अॅप.) OK AC NG
1 ०.८४±०.१ ०.८४ ०.८२ 0.86 ०.८४ ०.८२ ०.८४ ०.८४ 0.86 F OK    
2 ५२.३२±०.३ ५२.७४ ५२.७ ५२.७२ ५२.६८ ५२.७ ५२.७२ ५२.७ ५२.७२ F     NG
3 35.2±0.3 35.56 35.58 35.54 35.54 35.56 35.54 35.56 35.54 F     NG
4 ०.८४±०.१ ०.८२ ०.८२ ०.८४ ०.८२ ०.८३ ०.८४ ०.८२ ०.८४ F OK    
5 ०.८४±०.१ ०.८ ०.८२ ०.८ ०.८३ ०.८२ ०.८४ ०.८३ ०.८२ F OK    
6 ०.८४±०.१ ०.८ ०.८४ ०.८४ ०.८२ ०.८२ ०.८ ०.८२ ०.८२ F OK    
7 R0.51±0.1 ०.५१ ०.५ ०.५२ ०.५ ०.४८ ०.४८ ०.५ ०.५२ F OK    
8 R0.51±0.1 ०.४७ ०.४८ ०.४७ 0.46 ०.४७ ०.४८ ०.४७ ०.४८ F OK    
9 ५.५९±०.१ ५.५६ ५.५५ ५.५६ ५.५४ ५.५५ ५.५६ ५.५४ ५.५४ F OK    
10 ३.०५±०.१ ३.१४ ३.१२ ३.१ ३.१४ ३.१२ ३.१२ ३.१४ ३.१२ F OK    
11 ५.५९±०.१ ५.५२ ५.५४ ५.५५ ५.५२ ५.५२ ५.५४ ५.५२ ५.५४ F OK    
12 ५.५९±०.१ ५.५४ ५.५४ ५.५२ ५.५२ ५.५४ ५.५२ ५.५४ ५.५२ F OK    
13 ५.५९±०.१ ५.५४ ५.५४ ५.५२ ५.५२ ५.५४ ५.५२ ५.५४ ५.५२ F OK    
14 R0.51±0.1 ०.४९ ०.४८ ०.४८ ०.४९ ०.४७ ०.४७ ०.४८ ०.४७ F OK    
15 R0.51±0.1 ०.५२ ०.५ ०.४९ ०.४८ ०.४७ ०.४७ ०.४८ ०.४८ F OK    
16 10°±0.5 १०.४१ १०.३८ १०.२६ १०.३६ १०.२८ १०.३९ १०.२२ १०.३५ F OK    
17 २.०५±०.१ २.०७ २.०६ २.०७ २.०५ २.०५ २.०६ २.०५ २.०६ F OK    
18 ४५.७२±०.३ ४६.०२ 46 ४५.९८ ४५.९६ ४५.९६ 46 ४६.०२ 46 F OK    
19 २.०५±०.१ २.१२ २.१ २.१२ २.१ २.१ २.१२ २.१२ २.१२ F OK    
20 10°±0.5 ९.८६ ९.६७ ९.७८ ९.८२ ९.८५ ९.८६ ९.७७ ९.७९ F OK    
21 १७.२२±०.२ १७.१८ १७.२ १७.१८ १७.१६ १७.१६ १७.१८ १७.१६ १७.१८ F OK    
22 2.13±0.1 १.९४ १.९६ १.९४ १.९६ १.९६ १.९४ १.९४ १.९६ F     NG
23 11.1±0.2 11.14 11.1 11.12 11.12 11.1 11.12 11.14 11.12 F OK    
24 ८.५६±०.२ ८.७४ ८.७२ ८.७ ८.७३ ८.७२ ८.७ ८.७२ ८.७२ F OK    
25 ०.६४±०.१ ०.७ ०.७ ०.६८ ०.६८ ०.७ ०.७ ०.७ ०.६८ F OK    
26 १.५२±०.१ १.५४ १.५४ १.५४ १.५२ १.५२ १.५४ १.५२ १.५४ F OK    
27 १.५२±०.१ १.५२ १.५२ १.५२ १.५४ १.५२ १.५३ १.५४ १.५२ F OK    
28 १२.९५±०.२ 13 १३.०२ 13 १३.०४ १३.०२ १३.०२ १३.०४ १३.०२ F OK    
29 १.९३±०.१ १.८६ १.८८ १.८६ १.८८ १.८६ १.८६ १.८८ १.८६ F OK    
30 १.९३±०.१ १.८८ १.८८ १.८६ १.८८ १.८६ १.८८ १.८६ १.८८ F OK    
31 १.९३±०.१ १.८८ १.८६ १.८८ १.८६ १.८८ १.८६ १.८८ १.८६ F OK    
32 ५.१८±०.१ ५.१८ ५.२ ५.२२ ५.२२ ५.२२ ५.२२ ५.२ ५.२ F OK    
33 ८.२३±०.२ ८.२८ ८.३ ८.२८ ८.३२ ८.३२ ८.३ ८.३ ८.३२ F OK    
34 ८.२३±०.२ ८.३२ ८.३ ८.३ ८.३२ ८.३ ८.३२ ८.३ ८.३२ F OK    
35 ५४±०.३ ५४.३६ ५४.३८ ५४.३६ ५४.३६ ५४.३८ ५४.३६ ५४.३८ ५४.३६ F OK    
36 ०.३३±०.१ ०.४ ०.३८ 0.36 ०.३८ ०.४ ०.४ ०.३८ ०.३८ F OK    
मापन उपकरणे:A:कॅलिपर, B:मायक्रोमीटर, C: समन्वय मोजण्याचे यंत्र
D:उंची मोजणी E:Visual Inspection F:Profile Projector
टीप:
मंजूर: पुनरावलोकन तयार: Zoila 2020-01-15

टूलिंग शेड्यूल आणि साप्ताहिक फोटो एस

ऑब्जेक्ट 16
ऑब्जेक्ट 2
ऑब्जेक्ट 3